Kino domowe - Golden Ear, Anthem, Velodyne

Elektnonika: Anthem, Oppo

Kolumny: Golden Ear

Suwoofer: Velodyne